3.10.2023

Jak ukončit podnikání?

V podnikání se nemusí vždy dařit nebo chybí motivace a chuť pokračovat. Pokud již mají podnikatelé nějaké signály o tom, že v podnikání neuspějí a blíží se jejich zánik, měli by vystihnout správný okamžik pro jeho ukončení.

Kdy nastává ten správný okamžik ukončit podnikání?

Každý podnikatel by měl o konci přemýšlet již před zahájením podnikání. Zpočátku podnikatelé dotují firmu z jiných zdrojů než ze zisku. Podnikatelé by si měli stanovit termín, od jakého firma nebude ztrátová a na základě rostoucího podnikatelského know-how průběžně případné ukončení firmy aktualizovat. Varováním pro podnikatele jsou nízké tržby, syndrom vyhoření nebo špatný odhad trhu.

Jak ukončit živnost?

Živnost mohou podnikatelé ukončit na základě vlastního rozhodnutí nebo musejí živnost ukončit na příkaz živnostenského úřadu. Při ukončení živnosti musejí podnikatelé dodržet zákonem stanovený postup.

Ukončení živnosti z vlastní iniciativy

Podnikatelé nejprve musejí podat písemnou žádost o zrušení živnostenského oprávnění na živnostenském úřadu. Živnostenský úřad má 30 dní na to, aby rozhodl o zrušení živnostenského oprávnění. Dále podnikatelé musejí podat finančnímu úřadu do konce března daňové přiznání, v případě vedení účetnictví provést účetní závěrku ke dni ukončení podnikání. Nakonec musejí ohlásit ukončení živnosti zdravotní pojišťovně a OSSZ, a to do 8 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém došlo k ukončení živnosti. Na pojišťovnu ani OSSZ nemusejí, pokud vyplnili změnový list a doručili ho živnostenskému úřadu.

Během podnikání si mohli živnostníci nadělat dluhy. Zákon stanovuje, že živnostníci ručí za závazky z podnikání svým majetkem, oproti tomu obchodní společnosti pouze do výše svého vkladu. Zadlužení živnostníci pak často musejí vyhlásit osobní bankrot, který jim musí povolit soud.

Ukončení živnosti živnostenským úřadem

Živnostenský úřad může ukončit podnikateli živnost, jestliže poruší podmínky stanovené živnostenským zákonem: podnikatel nesplňuje podmínky bezúhonnosti nebo nastanou překážky v provozování živnosti (např. vyhlášení konkurzu). Návrh na ukončení živnosti může podat správa sociálního zabezpečení, pokud podnikatelé neplní závazky vůči státu.

Jak ukončit činnost obchodní společnosti

U obchodní společnosti dochází nejprve ke zrušení společnosti, po kterém následuje její zánik. Společnost zcela zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Společnost se ruší s likvidací nebo bez likvidace či rozhodnutím soudu o zrušení společnosti. Návrh na likvidaci společnosti podává státní orgán, popřípadě osoby, které prokáží právní zájem.

Zrušení společnosti s likvidací

Podnikatelé se musejí řídit § 70 obchodního zákoníku. Společnost může zaniknout, jestliže ukončí svou hospodářskou činnost a vypořádá se se všemi svými závazky vůči zaměstnancům, věřitelům, dodavatelům a státu. Vstup společnosti do likvidace je uveden v obchodním rejstříku. Ke dni zrušení společnosti (vstupu do likvidace) provedou podnikatelé mimořádnou účetní uzávěrku a sestaví přiznání k dani z příjmů.

Jak přerušit a obnovit živnost?

Někteří podnikatelé živnost neukončí, ale pouze přeruší, aby se k ní později vrátili. Podnikatelé nemusejí přerušení provozování živnosti ohlašovat živnostenskému úřadu, avšak vyplatí se úřad o tom předem informovat. V době přerušení živnosti nemusejí podnikatelé splňovat podmínky odborné či jiné způsobilosti. Doba přerušení živnosti není zákonem omezena. O přerušení musejí podnikatelé informovat zdravotní pojišťovnu a OSSZ. Díky tomu nemusejí odvádět stejné zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

V případě, že se podnikatelé rozhodnou pro obnovu živnosti, musejí absolvovat podobný postup. Živnostenskému úřadu mohou zanést změnový list a živnostenský úřad sám zkontaktuje OSSZ, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad, nebo mohou podnikatelé jednotlivé instituce navštívit sami.Rádi byste si spořili, ale potřebujete mít k penězům přístup pro případ nouze? Zkuste nějaký jiný finanční produkt. Přehled dostupných možností naleznete například na portálu Maxi-Půjčky.cz.
Doporučujeme:

S výběrem kávovaru Vám poradíme na stránkách www.kávovary-informace.cz.

Podrobnější informace k tématu online půjčky, jejich dostupnosti a podmínkách získání najdete zde.


© 2013 www.půjčkypronezaměstnané-ihned.cz - Všechna práva vyhrazena.

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter.
Provozovatel tohoto webu není poskytovatelem ani zprostředkovatelem úvěrových produktů.